Reglement

Art.1. – Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de stad Kortrijk Aan deze wedstrijd is een tentoonstelling gekoppeld, die plaats vindt van zaterdag 9 juli 2022 tot en met zondag 28 augustus 2022. Het doel van de wedstrijd is de ondersteuning en de promotie van kunstenaars aan het begin van hun carrière. 

Art.2. – Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de kunstenaar onherroepelijk de inhoud van dit reglement.  

Art.3. – Elke deelnemer mag voor de wedstrijd max. 3 werken indienen, een reeks mag max uit 5 werken bestaan en telt als één werk. Volgende disciplines kunnen ingediend worden; Schilderen – beeldhouwen – grafiek – monumentale kunsten – glaskunst – keramiek – fotografie – textiel – audiovisuele kunst medium & video – mixed media. 

Art.4 – De jurering zal gebeuren in twee fases. In een eerste ronde wordt er een selectie gemaakt op basis van online-informatie. Na de eerste ronde worden de geselecteerde kunstenaars uitgenodigd om hun werk – op eigen verantwoordelijkheid en kosten – voor de tweede ronde te brengen naar Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat te Kortrijk op de aangegeven data, nl. tussen 11 en 12 juni 2022. 

Art.5. – De ingediende werken dienen recent werk te zijn, niet ouder dan 3 jaar. Deelname aan de wedstrijd staat uitsluitend open voor kunstenaars aan het begin van hun carrière en net of onlangs afgestudeerd aan een Academie of Kunstschool, en die wonen, werken of geboren zijn in Vlaanderen of het Gewest Brussel. De organisator kan kunstenaars van deelneming uitsluiten, indien zij omtrent deze hoedanigheid geen afdoend bewijs kunnen voorleggen. 

Art.6.- Deelnemen kan uitsluitend online via deze website. De foto’s van de werken moeten opgeladen worden tussen zaterdag 5 februari 2022 en vrijdag 15 april 2022. De foto’s dienen te beantwoorden aan de technische en andere voorwaarden die op deze website worden gepreciseerd. Inzendingen, die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen door de organisator uitgesloten worden van deelneming aan de wedstrijd.  

Art.7.- De winnaar krijgt de KORTRIJK prijs ter waarde van €5000. Vervolgens schenken Be-Part en Proximus elk een geldprijs van €1500 euro. Kunst in Huis neemt het werk van één van de laureaten op in de collectie. Extra prijzen worden later gecommuniceerd. Stad Kortrijk behoudt zich het recht om geen prijzen uit te reiken als de jury oordeelt dat de ingezonden werken kwalitatief onvoldoende en ontoereikend zijn. 

Art.8. De samenstelling van de jury wordt bekend gemaakt op deze website.  

Art.9.- De jury beslist in volle autonomie. Tegen haar beslissing staat geen enkel verhaal open. Zij dient haar beslissing op geen enkele wijze te verantwoorden en zal niet over haar beslissing communiceren met de deelnemers. 

Art. 10.- Het werk van de vijf laureaten en max. 15 geselecteerden wordt in de Paardenstallen geëxposeerd.  

Art. 11.- De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de ingezonden foto’s in geval van een kwaliteitsverlies of verlies tijdens of naar aanleiding van het uploaden van de foto’s.  

Art. 12.- Door zijn deelname bevestigt de deelnemer dat de ingezonden foto’s en werken origineel zijn en dat hij de enige houder is van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan deze foto’s/werken. Hij verklaart uitdrukkelijk te beschikken over alle rechten, verbonden aan de ingezonden foto’s/werken. Hij verklaart ook te beschikken over de toestemming van de betrokkenen om de foto’s te maken en aan het publiek mee te delen (cfr. portretrecht). De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake en zal in voorkomend geval door de deelnemende kunstenaar gevrijwaard worden voor alle schade en kosten. 

Art.13.- Voor de werken, geselecteerd voor de tentoonstelling, zal een verzekering van nagel tot nagel afgesloten worden.  

Art. 14.- Door zijn deelname geeft de deelnemer aan de organisator toestemming om de ingezonden foto’s van de werken zonder enige vergoeding te publiceren op deze website en in het kader van promotie voor de wedstrijd en expo STIMULANS. De kunstenaar verleent de toestemming om afbeeldingen te maken van zijn/ haar werk en die te gebruiken voor de promotie van de tentoonstelling en voor de catalogus. 

Art. 15.- Door zijn deelname verbindt de deelnemer er zich toe dat de ingezonden foto’s alle geldende wetgeving respecteert en dat de foto’s/werken meer bepaald: niet ingaan tegen de openbare orde en goede zeden; de rechten, inzonderheid de intellectuele eigendomsrechten, van derden naleven; geen afbreuk doen aan de reputatie, de persoonlijke levenssfeer en het imago van derden; geen denigrerende of beledigende uitlatingen bevatten; geen pedofiele of pornografische kenmerken vertonen; geen afbreuk doen aan de veiligheid van een staat of een gebied; niet tot discriminatie aanzetten, ongeacht of de discriminatie is gebaseerd op geslacht, religie, nationaliteit, invaliditeit, seksuele geaardheid, leeftijd of politieke opinies; geen aanleiding geven tot het plegen van misdaden, stafbare feiten of terroristische daden. De bovenstaande lijst is niet limitatief. De jury beslist hieromtrent in volle soevereiniteit.  

Art. 16. – De winnaar(s), zullen door de organisator verwittigd worden van de uitslag.  

Art. 17. – Deelnemers kunnen met de organisator communiceren in het Nederlands, het Frans of in het Engels. De organisator zal in het Nederlands communiceren.  

Art. 18.- De gegevens van de deelnemers zullen door de organisator verwerkt worden overeenkomstig de GDPR-reglementering worden toegekend.  

Art. 19.- De wedstrijd en onderhavig reglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om van alle welke geschillen ook in verband met de wedstrijd of het reglement te behandelen.